Privacy Reglement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Het gaat daarbij op persoonsgegevens als BSN, NAW, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht en mailadres. Op deze registratie zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. In dit privacybeleid nemen wij ook ons cookiebeleid op.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met KernGezond en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Wees bewust van het feit dat KernGezond niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar wij verwijzen. Door het verder gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


Gebruik van uw persoonsgegevens

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerdergenoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Wij willen graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij  niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier (wet 2020).  Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen:
  • met een speciale pas en een wachtwoord of
  • via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Wij informeren u via onze website over welke zorgverleners zijn aangesloten nadat u eenmaal uw toestemming heeft gegeven.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Uw mailadres wordt alleen gebruikt met uw toestemming voor bevestigingen van uw gemaakte afspraken, als u heeft aangegeven mee te willen doen aan het klanttevredenheidsonderzoek en communicatie met u over uw traject of afspraken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kerngezond.eu, dan verwijderen wij deze informatie.


Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt:

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk u vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KernGezond of die van een derde partij met een beveiligde server. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze beveiligde servers teruggestuurd worden.

We gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor de website te kunnen gebruiken zoals door de website te kunnen navigeren, formulieren te versturen, om u aangegeven keuzes en voorkeuren te onthouden en om u een betere gebruikservaring te geven door o.a. het verbeteren van de website en om inhoud verder aan te passen aan uw behoeften.

Social media cookies worden alleen gebruikt op de blog pagina’s zodat u de optie hebt deze blogs te kunnen delen op diverse social media platformen.

Wanneer wij video’s toevoegen aan onze website worden hier cookies van derden gebruikt zoals bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo om deze video te kunnen tonen op onze website.


Uitzetten van cookies

Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. U kunt uiteraard de cookies van onze website niet meer accepteren door dit aan te passen in uw browser. Het kan dan wel voorkomen dat sommige functies niet op de website werken zonder de (functionele) cookies. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Of lees meer op Aboutcookies.org.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website bij te houden. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP adres wordt geanonimiseerd, we delen verder géén gegevens met Google (en hun partners) en wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. KernGezond heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.

U hebt altijd de mogelijkheid om de cookies van Google Analytics niet op te laten slaan, dit kunt u zelf aanpassen via deze tool van Google.


Doeleinden

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KernGezond of die van een derde partij. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting af van Toomba B.V.. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Toomba B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Toomba B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office 365 (Exchange online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. De gegevens die u ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch of per e-mail contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Wijzigingen in het privacybeleid

KernGezond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot hoe wij de persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Uw gegevens veranderen of verwijderen

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, e-mail dan naar info@kerngezond.eu.


Klacht indienen

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u twijfelt over de privacy statement of onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link Autoriteitpersoonsgegevens.nl


Contactgegevens

KernGezond
Postbus 2360
8203 AJ, Lelystad
Telefoon: 0320-220145
E-mail: info@kerngezond.eu

Deze website gebruikt cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x