Algemene voorwaarden

Definities

1.1 KernGezond Sport BV (ook “KernGezond Sport”, “wij”, “ons” etc.): de besloten vennootschap KernGezond Sport gevestigd in Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70551731.

1.2 Lid (ook “u” of “uw” etc.): de Gebruiker waarmee KernGezond Sport BV een lidmaatschap heeft gesloten.

1.3 Incidentele afnemer: de Gebruiker die eenmalig diensten van KernGezond Sport BV afneemt.

1.4 Gebruik: het feitelijk gebruik dan wel het op enigerlei wijze het gebruiksgenot hebben van zaken of diensten, afkomstig van KernGezond Sport BV.

1.5 Sportpas: toegangspas (klantenpas) voor de vestiging van KernGezond Sport BV aan de Badweg 21 te Lelystad.

1.6 Gastheer/vrouw: de sportcoach van dienst die de leden van KernGezond Sport ontvangt en eerste aanspreekpunt is bij vragen etc. Dit geldt niet voor de activiteiten in het zwembad.

1.7 Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid.

1.8 Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 12 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.

1.9 Ingangsdatum: het lidmaatschap gaat direct in bij inschrijving, nadat KernGezond Sport BV de inschrijving heeft ontvangen.

1.10 Vervaldatum: de datum van inschrijving die geldt bij opzegging van het lidmaatschap.

1.11 Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt.

1.12 Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen KernGezond Sport BV en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in punt 2.1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

2. Lid worden en toegang

2.1 Lid worden bij KernGezond Sport kan op de volgende manieren:

• Een volledig ingevulde digitale inschrijving te verzenden vanuit de website (www.kerngezondfitness.nl);
• Via het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst. Deze kan ingevuld en ondertekend, ingeleverd worden bij de Receptie van KernGezond Sport, aan de Badweg 21 te Lelystad;

2.2 Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om, binnen 14 dagen na de dag van inschrijving, zonder opgaaf van redenen af te zien van het lidmaatschap. De wijze waarop staat beschreven bij punt 6. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving van punt 2.1. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, geldt de eerste daaropvolgende werkdag als eindtermijn. Binnen deze 14 dagen is het opzeggen kosteloos als het lidmaatschap niet gebruikt is. Als het lidmaatschap echter wel gebruikt is in deze periode, kan KernGezond Sport naar rato kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld.)

2.3 Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in punt 2.2, is het Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan betalingsverplichting door het Lid, zoals beschreven in punt 5.9 zal er toe leiden dat de Overeenkomst wordt beëindigd door KernGezond Sport.

2.4 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van KernGezond Sport, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

2.5 Uitsluitend op vertoon van een geldige sportpas/qr-code krijgt een Lid toegang tot de KernGezond Sportvestiging in Lelystad. KernGezond Sport heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

2.6 Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de KernGezond Sport-vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend
Lid van 16 jaar of ouder. Kinderen onder de 12 jaar krijgen geen toegang tot de vestiging van KernGezond Sport.

2.7 In het geval van speciale acties kan KernGezond Sport aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

KernGezond Sport BV – Algemene voorwaarden Fitness & Squash – Laatst gewijzigd: maart 2023

3. Lidmaatschap

3.1 Lidmaatschappen
A. De lidmaatschappen zijn persoonsgebonden.
B. Er zijn vier soorten lidmaatschappen: Fitness, Fitness & Squash 45 minuten, Fitness & Pilates/Yoga en Fitness & Zwemmen (zwemmen bestaat uit: banenzwemmen, aquasporten en recreatief zwemmen).
C. De lidmaatschappen 1 en 2 vallen onder een sportpas voor het hele gezin. Dit geldt niet voor de lidmaatschappen 3 en 4.
D. Een lidmaatschap bestaat uit een 1 maand of 1 jaar (waarbij de 13e maand gratis is).
E. Alle lidmaatschaphouders dienen in het bezit te zijn van een klantenpas/qr-code en moeten deze kunnen tonen als erom gevraagd wordt. Voor de klantenpas betaalt u € 2,50.
F. Alle lidmaatschaphouders Fitness & Squash mogen per dag maximaal de speeltijd reserveren van hun lidmaatschap, dus 45 minuten.

3.2 Een 10-rittenkaart voor Squash 45 minuten afnemen is ook mogelijk.

4. Gebruik en geldigheid

4.1 De geldigheidsduur van een 10-rittenkaart Squash is een half jaar na ingangsdatum.

4.2 Na 1 jaar komt het jaarcontract fitness te vervallen voor een maandlidmaatschap met inachtneming van het opzegtermijn zoals beschreven bij punt 4.5 tegen hetzelfde tarief.

4.3 Een jaarlidmaatschap bij KernGezond Sport wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum.

4.4 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van KernGezond Sport, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.5 Een maandlidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving (ingangsdatum) en kan opgezegd worden per de ingangsdatum van de daaropvolgende maand met inachtneming van de opzegtermijn van een maand en de in punt 6 genoemde voorwaarden.

5. Openingstijden, tarieven en betaling

5.1 Tijdens de openingstijden mag er gebruikgemaakt worden van de sportruimten (fitnesszaal en de squashbanen). Tijdens de openingstijden van het zwembad voor de specifieke activiteiten
-banenzwemmen, – recreatief zwemmen of – aquasporten mag er gebruikgemaakt worden van het zwembad.

5.2 De openingstijden van KernGezond Sport-vestiging aan de Badweg 21 te Lelystad staan vermeld op www.kerngezond.eu/openingstijden-sport/. In (school)vakanties kunnen de openingstijden afwijken.

5.2.1 De openingstijden van het zwembad staan vermeld op de www.sportbedrijf.nl/de-koploper. In (school)vakanties kunnen de openingstijden afwijken.

5.3 KernGezond Sport is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen te weten: 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Oud- en Nieuwjaarsdag en schoolvakanties.

5.3.1 Voor de activiteiten banenzwemmen, recreatief zwemmen en aquasporten worden de voorwaarden omtrent de openingstijden van Sportbedrijf Lelystad gehanteerd.

5.4 KernGezond Sport is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

5.5 KernGezond Sport is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

5.6 Alle tarieven zijn te vinden op www.kerngezond.eu/tarieven-sport/ of bij de balie van de vestiging op te vragen.

5.7 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

5.8 Betaling van het lidmaatschap dient via een SEPA automatische incasso of met een betaallink bij de Receptie van KernGezond Sport in Sportcentrum De Koploper – Badweg 21 Lelystad te geschieden.
Bij de Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling: per jaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Bij de Overeenkomst waar is gekozen voor termijnbetaling: voorafgaand aan de maand, tegen het vastgestelde tarief.
Als gekozen is voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso. Tegen het vastgestelde tarief.

5.9 Bij niet tijdige ontvangst door KernGezond Sport van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt het Lid in gebreke gesteld. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, en er is sprake van een KernGezond Sport BV – Algemene voorwaarden Fitness & Squash – Laatst gewijzigd: maart 2023 3 betalingsachterstand van 3 maanden achtereen, is het Lid in verzuim en wordt het lidmaatschap beëindigd en de sportpas geblokkeerd. KernGezond Sport is vanaf dat moment gerechtigd om het opnieuw aangaan van een lidmaatschap af te wijzen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

5.10 Een sportpas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door ten minste driemaal achtereenvolgens een niet nagekomen betalingsverplichting, kan KernGezond Sport de Overeenkomst met directe ingang beëindigen.

5.11 KernGezond Sport behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

5.12 Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

6. Opzegging

6.1 Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor de duur van een maand. Het lidmaatschap beëindigen is mogelijk via het digitale uitschrijfformulier https://www.kerngezond.eu/uitschrijven-kerngezond-sport/.

6.2 Indien de Overeenkomst is verlengd, bedraagt de opzegtermijn een kalandermaand.

6.3 KernGezond Sport behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door KernGezond Sport, het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

6.4 Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal KernGezond Sport het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

7.Ziekte

7.1 Bij langdurige ziekte of blessure dient er telefonisch of per e-mail contact opgenomen te worden met de Receptie van KernGezond Sport in Sportcentrum De Koploper (Badweg 21). Uw lidmaatschap kan tijdelijk worden stilgezet op vertoon van een medische verklaring van een fysiotherapeut/huisarts. Een verklaring is nodig als bewijs. Tevens geldt een eigen risico van 1 maand.

7.2 Indien Lid/Deelnemer naar de beoordeling van KernGezond Sport aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

8. Sportpas

8.1 De sportpas blijft te allen tijde eigendom van KernGezond Sport.

8.2 Overdraagbaarheid: Als het Lid een natuurlijk persoon is, is het de Gezinsleden van het Lid, toegestaan gebruik te maken van de sportpas van het Lid. KernGezond Sport kan op haar website aanvullende voorwaarden stellen aan de overdraagbaarheid van de sportpas.

8.3 Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de sportpas en staat er voor in dat de Gezinsleden/Deelnemers deze algemene voorwaarden en de huisregels van KernGezond Sport naleven.

8.4 Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de sportpas dient het Lid dit te melden bij de Receptie van KernGezond Sport, waarna de sportpas geblokkeerd wordt voor toegang. De
betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht. U ontvangt een nieuwe sportpas. Hier wordt € 2,50 aan administratie voor gerekend.

9. Reglementen Fitness

Alle Leden van KernGezond Sport komen voor het leveren van sportieve prestaties en ontspanning. Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft KernGezond Sport een aantal huisregels opgesteld:

9.1 Ieder Lid dient op de hoogte te zijn en zich te houden aan de huisregels van KernGezond Sport. KernGezond Sport BV – Algemene voorwaarden Fitness & Squash – Laatst gewijzigd: juni 2022 4

9.2 Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de sportlessen. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf maar ook voor anderen.

9.3 U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan. Dit geldt voor schoenen met zwarte zolen die afgeven.

9.4 Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen. Leden dienen gepaste sportkleding te dragen. Het dragen van een hoodie met capuchon over de hoofd heen getrokken is niet toegestaan. Het dragen van een petje is tevens niet toegestaan.

9.5 Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de trainingsruimte.

9.6 Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de trainingsruimte. Wij raden u aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen.

9.7 Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats.

9.8 Maak na uw training het apparaat of de plaats waar u transpiratie achterlaat droog voor de mensen die na u komen.

10. Reglementen Squash

10.1 Een squashbaan wordt op één naam gehuurd.

10.2 U reserveert een squashbaan voor 45 minuten per dag. Reserveren kan via de website. Reserveren kan tot maximaal 2 weken vooruit.

10.3 Alvorens het squashen dient de sportpas met daarop het squashlidmaatschap getoond te worden bij de Receptie van KernGezond Sport in Sportcentrum De Koploper.

10.4 Wij verplichten u bij annulering van de baan om 24 uur van tevoren, uiterlijk tot 12.00 uur op de dag zelf, middels het reserveringssysteem de annulering door te geven of deze te melden bij de Receptie van KernGezond Sport* in Sportcentrum De Koploper (Badweg 21). Indien blijkt dat het vaker voorkomt dat de afmelding niet tijdig gedaan is, mag KernGezond Sport sancties treffen.

10.5 Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (zonder zwarte zool, geen slippers of sandalen) die niet afgeven op de vloer en gepaste sportkledij te dragen.

11. Huisregels

11.1 De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

11.2 Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten. Alcoholische dranken zijn verboden.

11.3 Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

11.4 Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.

11.5 Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in de sportruimtes.

11.6 Dieren zijn niet toegestaan.

11.7 Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van KernGezond Sport

11.8 Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimtes.

11.9 Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegestaan in de sportruimtes.

11.10 Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers.

11.11 Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt.

11.12 Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.

11.12 Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers/sandalen of zwarte zolen die afgeven) te dragen. Leden dienen gepaste sportkleding te dragen, waarbij de buik bedenkt is. Het dragen van een hoodie met capuchon over de hoofd heen getrokken is niet toegestaan. Het dragen van een petje is tevens niet toegestaan.

11.13 Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.

11.14 Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen.

11.15 Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

11.16 Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden.
11.17 In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding niet toegestaan in de natte gedeelten van de kleedkamers.

11.18 In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers.

11.19 Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.

11.20 Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de KernGezond sportruimtes worden niet getolereerd. Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. KernGezond Sport is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot de vestiging in Lelystad (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

12. Risico en aansprakelijkheid

KernGezond Sport BV – Algemene voorwaarden Fitness & Squash – Laatst gewijzigd: maart 2023

12.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van KernGezond Sport, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

12.2 KernGezond Sport en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.

12.3 Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel KernGezond Sport als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

12.4 KernGezond Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid. KernGezond Sport kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

13. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot KernGezond Sport dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot KernGezond Sport, zoals beschreven op de website (www.kerngezondfitness.nl).

14. Persoonsgegevens

14.1 KernGezond Sport verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

14.2 KernGezond Sport verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van KernGezond Sport en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van KernGezond Sport.

14.3 Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. KernGezond Sport kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan KernGezond Sport.

14.4 Bij verhuizing binnen Lelystad dient Lid en/ of Deelnemer het nieuwe adres zo snel mogelijk via de Receptie van KernGezond Sport in Sportcentrum De Koploper of per e-mail door te geven aan KernGezond Sport. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen naar een adres buiten Lelystad en om deze reden het lidmaatschap wil beëindigen, dan krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met KernGezond Sport aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en KernGezond Sport zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Tot slot

  1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels KernGezond Sport te accepteren en hiernaar te handelen.
  2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van KernGezond Sport zijn terug te vinden op onze website en op te vragen bij de balie van de vestiging.
  3.  Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen KernGezond Sport en het Lid.