Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met KernGezond en zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Daarbij voldoen wij aan de eisen die de wet ons stelt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze privacyverklaring leggen we de rechten van betrokkenen vast.

1. Gebruik van uw persoonsgegevens bij fysiotherapie

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een medisch dossier bij. Daarin worden gegevens als BSN, NAW, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht en mailadres vermeld. We slaan alleen gegevens op die te maken hebben met de behandeling.
 • Waarnemers, administratief medewerkers en eventuele stagiaires hebben ook inzage in uw dossier. Zij hebben allemaal geheimhoudingsplicht.
 • Uw gegevens worden niet aan derden (zoals zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen) doorgegeven, ook niet aan naaste familie tenzij u toestemming daarvoor geeft.
 • Uw gegevens worden, geanonimiseerd, voor onderzoek gebruikt. Als het noodzakelijk is dat zij wel tot een persoon te herleiden zijn, wordt daarvoor toestemming gevraagd.
 • Uw mailadres wordt, met uw toestemming, gebruikt om een afspraak te bevestigen, deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek en communicatie over uw behandeltraject.
 • Voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van behandeling is er een wettelijke plicht. Daardoor kunnen wij declareren bij de zorgverzekeraars.

2. Gebruik van persoonsgegevens van leden van de sportschool

 • Om uw abonnement te kunnen verwerken hebben wij een aantal persoonsgegevens als NAW, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, mailadres en bankgegevens van u nodig.
 • Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van een sportabonnement, op grond van lidmaatschapsovereenkomst.

3. Gebruik van persoonsgegevens van klant, huurder en/of leverancier

 • Wij gebruiken de gegevens als NWA, telefoonnummer, mailadres, contactpersoon KvK-nummer en bankgegevens voor communicatie en/of administratie, op grond van opdracht of contract.

4. Gebruik van persoonsgegevens van medewerkers

 • Wij gebruiken gegevens als NAW, BSN, telefoonnummer, geboortedatum, kopie ID, bankgegevens, loonbelastingverklaring, diploma’s en certificaten, bevoegdheidsverklaring, salarisgegevens, verzuimgegevens, cyclus van functionerings- en beoordelingsgespreken incl. POP om uitvoering te geven aan personeelsadministratie. De grondslag voor het bewaren van deze gegevens is de arbeidsovereenkomst.

Categorie ontvangers van de persoonsgegevens, met aparte aanduiding van partijen buiten EU

 • Wij wisselen, met uw toestemming, gegevens uit met andere zorgverleners. Dat kan bijvoorbeeld de huisarts of behandelend arts zijn. Dat gebeurt via een streng beveiligd elektronisch systeem. De toestemming wordt vastgelegd in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming, voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geeft zowel ouder/voogd als het kind toestemming.
 • Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.
 • Om het gebruik van onze website bij te houden, maken we gebruik van Google Analytics. Uw gegevens worden daarbij anoniem verwerkt. Het is mogelijk dat deze anonieme gegevens op een server buiten de Europese Unie opgeslagen worden. U kunt het gebruik zelf aanpassen via deze tool van Google

5. Bewaartermijn van gegevens

 • De wettelijke bewaartermijn van uw medisch dossier is 20 jaar na afloop van de behandeling.
 • De gegevens die u op de website achterlaat, worden niet langer dan 26 maanden bewaard.
 • De gegevens van de sportabonnementen worden bewaard, zolang het abonnement loopt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • De gegevens van huurders, klanten en/of leveranciers worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • De gegevens van medewerkers worden bewaard gedurende de duur van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Na afloop van de wettelijke bewaartermijn, zien wij erop toe dat uw gegevens op de juiste manier vernietigd worden.

6. Rechten van betrokkenen

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronisch) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. (Tenzij de wet dat niet toestaat of er voor een ander een aanmerkelijk belang is)
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
 • Het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging)
 • Het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u persoonsgegevens en een deel van uw dossier mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder

Als u gebruik wil maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

7. Uitleg klachtrecht bij de toezichthouder

 • Als u vindt dat KernGezond niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling binnen de praktijk.
 • Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link nl

8. Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt

 • Om uw behandelingen bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren, zijn wij wettelijk verplicht ons ervan te verzekeren dat u het ook daadwerkelijk bent. Daarvoor hebben we onder andere uw BSN nummer en een identificatie nodig.

Als u die niet wilt geven, kunnen wij de behandeling niet bij de zorgverzekeraar declareren en krijgt u zelf de rekening of kunt u niet behandeld worden.

9. Cookies

 • Voor onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die met de pagina’s van onze site meegestuurd worden en op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit zijn functionele cookies. U kunt daardoor bijvoorbeeld door onze website navigeren, of formulieren versturen.
 • Social media cookies worden alleen gebruikt op de blog pagina’s zodat u de optie hebt deze blogs te kunnen delen op diverse social media platformen.
 • Wanneer wij video’s toevoegen aan onze website worden hier cookies van derden gebruikt zoals bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo om deze video te kunnen tonen op onze website.
 • Cookies kunt u zelf op uw computer uitzetten. Lees hierover meer op org

10. Contactgegevens

KernGezond Fysiotherapie BV (KvK: 70613001)
KernGezond Sport BV (KvK: 70551731)
Postbus 2360
8203 AJ, Lelystad
Telefoon: 0320-220145
E-mail: info@kerngezond.eu

Functionaris Gegevensbescherming: Dorien Kuijlenburg (dorien@kerngezond.eu / fg@kerngezond.eu)